edukacja to relacja

MOSTowa edukacja

Mosty ułatwiają komunikację, poznawanie świata, budują nowe relacje i partnerstwa, łączą ludzi i  otwierają nowe możliwości. Mosty łączą brzegi – różne perspektywy, doświadczenia, znane z nowym. Most otwiera ścieżkę w przyszłość i w przestrzeń świata. I taka właśnie jest MOSTowa edukacja: oparta na relacjach, czerpaniu z partnerstwa i różnorodnych doświadczeń, aktywizująca do działania i poznawania, budująca kolejne mosty łączące to, co tu i teraz z tym, co było i tym, ku czemu chcemy zmierzać.

Nasze filary


EDUKACJA czyli jak uczymy

Bez schematów, praktycznie, z uśmiechem i otwartą głową, pozytywną energią i pomysłami, blisko ucznia. Nasza dydaktyka opiera się na połączeniu w spójną całość różnych nurtów pedagogicznych oraz na interdyscyplinarnym podejściu do nauki. Łączymy pedagogiki nowego wychowania i podejścia oparte na neurodydaktyce: Korczak, Montessori, Freinet, porozumienie bez przemocy, plan daltoński, STEAM, connected learning. Inspirujemy się także fińskim modelem edukacji.

Stawiamy na kompetencje społeczne, praktyczne umięjętności oraz 4K (myślenie krytyczne, kreatywność, komunikację i kooperację). Stosujemy metody wspierające rozwój kluczowych kompetencji (praca projektowa, tutoring, narzędzia myślenia krytycznego, eduScrum, STEAM). Niezależnie od tematyki zależy nam, żeby dzieci rozumiały proces, potrzeby, oczekiwania i cele – swoje i innych w zespole.

Dbamy o emocje i relacje: w nasz program włączamy treningi uważności, warsztaty efektywnego uczenia się, indywidualne spotkania z tutorem. Oferujemy wsparcie zespołu psychologów i ekspertów (dla dzieci, rodziców i nauczycieli).

Otwieramy umysły na nietypowe problemy i różne obszary nauki,  sztuki,  edukacji, inżynierii, technologii, ekologii, psychologii, etyki czy filozofii – wspomagając tym samym rozwój umiejętności myślenia i poszerzając horyzonty.

Wychodzimy poza schematy: bez dzwonków, niekończących się prac domowych, tradycyjnych podręczników i ocen.

szkoła książenice

jak tworzymy RELACJE

Podstawą naszych działań są zawsze relacje. To one są fundamentem efektywnej edukacji, to relacje tworzą środowisko sprzyjające rozwojowi. Edukacja to relacja – to nasze motto i drogowskaz.

Współtworzymy społeczność, w której dzieci czują się bezpiecznie, opartą na otwartości, akceptacji i szacunku. Stawiamy na rozwój empatii, autorefleksji, budowanie poczucia własnej wartości i sprawczości oraz wykorzystanie swojego potencjału.

Dbamy o to, by sieć relacji łączyła całą szkolną społeczność: dzieci, nauczycieli, rodziców, współpracowników.

Naszym narzędziem do budowania indywidualnych relacji i wspierania uczniów w poszukiwaniu własnej drogi i celów, budowania samoświadomości jest tutoring szkolny.

Dajemy dzieciom przestrzeń do popełniania błędów i samodzielności. Porozumienie bez przemocy to nasz język komunikacji. Ćwiczymy uważność i koncentrację.

Zapewniamy wsparcie psychologiczne dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

szkoła książenice

dlaczego PARTNERSTWA są ważne

Poprzez partnerstwa z ekspertami, pedagogami, organizacjami, środowiskiem akademickim oraz innymi szkołami budujemy mosty łączące MOST ze światem.

Uważamy, że edukacja, żeby spełnić swą rolę, powinna odzwierciedlać także to, co dzieje się wokoło nas. Edukacja nie jest wyizolowanym procesem, lecz raczej soczewką skupiającą w sobie rozmaite elementy rzeczywistości. W dzisiejszym świecie projekty i przedsięwzięcia realizuje się zespołowo, łącząc wiedzę i kompetencje różnych podmiotów, by osiągnąć cel. W taki sposób powstają nowe technologie, wynalazki, tak odkrywa się nowe fakty i dokonuje przełomowych obserwacji. Sposób działania MOSTu odzwierciedla tę właściwość współczesnego świata.

Jako edukacyjny hub, zapraszamy do współpracy nauczycieli, edukatorów, ekspertów, pasjonatów, rodziców, organizacje pozarządowe, instytucje, firmy oraz lokalną społeczność. Czerpiemy inspiracje od innych i sami dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Zawieramy strategiczne partnerstwa także z firmami komercyjnymi, które wzbogacają nie tylko ofertę kampusu, ale pozwalają na dostarczanie wysokiej jakości usług czy produktów dla naszej społeczności.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzbogacają naszą MOSTową społeczność swoją wiedzą, kompetencjami, a także inspiracjami!

szkoła książenice

jak integrujemy RUCH

Ruch to zdrowie, ale nie tylko. Ruch sprzyja edukacji i ma ogromne znaczenie dla rozwoju i dobrej kondycji mózgu. Ruch pozwala w procesie edukacji uruchamiać wiele zmysłów, co sprzyja integracji wiedzy. Ruch jest też świetnym naturalnym regulatorem emocji, napięć i stresu. W MOST promujemy nie tylko sport, ale także outdoor education i wszelakie aktywności ruchowe. Proponowane formy zajęć umożliwiają naukę w ruchu i poprzez ruch. Przecież liczyć można nie tylko w sali, ale i w lesie ćwicząc dodawanie z kamykami czy patykami. W ramach naszych zajęć sportowych, dzieci będą ćwiczyć grę w tenisa w pobliskim klubie tenisowym oraz pływać na basenie. Uwielbiamy wycieczki i wyprawy – przyrodnicze, kulturalne, zielone i białe. Wyznajemy zasadę, że każda pogoda jest dobra, jeśli ma się właściwe ubranie i pozytywne nastawienie. Przestrzeń MOSTu zaprojektowaliśmy tak, by sprzyjała ruchowi i zapraszała do aktywności. Nie zamierzamy więzić dzieci w ławkach, przeciwnie – chcemy dać im możliwość nauki zaspokajając równocześnie ich dziecięcą potrzebę ruchu. Wtedy wiercenie się i koncentracja podczas zajęć nie są już problemem. Będziemy też proponować wspólne aktywności ruchowe dla rodzin – bo nic nie działa tak skutecznie na dobre nawyki sportowe, jak najlepszy przykład rodziców.

szkoła książenice

jak pracujemy z TECHNOLOGIĄ

Chcemy, żeby technologia była narzędziem wspierającym edukację i poszerzającym jej możliwości. W MOST wykorzystujemy ją do rozwiązywania problemów, tworzenia projektów, ekspresji, obrazowania czy aktywizacji i wiemy jak ją wykorzystać w procesie edukacji.

Stawiamy na interdyscyplinarne podejście STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths) łączące nauki ścisłe, technologię, matematykę i sztukę oraz ich praktyczne zastosowania.

Pokazujemy jak mądrze korzystać z zasobów online, i sami ich używamy w naszej pracy dydaktycznej, komunikacji i współpracy między sobą, rodzicami i naszymi partnerami.

Technologia jest także dla nas jednym z wymiarów do budowania relacji. Dla młodych ludzi cyfrowy świat to oczywiste środowisko interakcji, komunikacji, pracy zespołowej. Chcemy być z nimi i towarzyszyć im w tym świecie tak, jak jesteśmy w świecie realnym.

Rozwijamy kompetencje cyfrowe poprzez projekty społeczne, inżynierię, sztukę, pracę zespołową.

Wspieramy uczniów i nauczycieli w dbaniu o ich cyfrowy dobrostan (digital wellbeing). Głośno mówimy o bezpieczeństwie w internecie, prywatności danych i innych zagrożeniach związanych z niewłaściwym wykorzystaniem technologii.

Współpracujemy i zawieramy partnerstwa z organizacjami z obszaru edukacji i technologii – chcemy towarzyszyć dynamicznym zmianom w tym zakresie i w nich uczestniczyć.

szkoła książenice

co daje PRZESTRZEŃ

Czas oderwać się od tradycyjnie zaprojektowanych sal, gdzie dzieci widzą swoje plecy i patrzą w tablicę. Przestrzeń edukacyjna powinna odpowiadać na różne potrzeby szkolnej społeczności: uczniów, nauczycieli, rodziców, partnerów i współpracowników. Powinna inspirować i wspierać.

Przestrzeń MOSTu zaprojektowaliśmy we współpracy z ekspertami z Finlandii, gdzie model „active learning” jest stosowany już od lat. Jest wielofunkcyjna, sprzyja integracji i interakcji, pracy projektowej i kreatywności, tworzy okazje do edukacyjnych inspiracji. Dzięki swojej elastyczności i zróżnicowaniu, pozwala na adaptacje do bieżących potrzeb edukacyjnych, indywidualnych i grupowych.

Stawiamy na wyposażenie z naturalnych materiałów i produkowane w sposób ekologiczny. Dokonując wyborów pamiętamy o zasadzie „less is more”. Troska o środowisko jest jednym z istotnych elementów naszej filozofii działania i edukacji.

Chcemy, by uczniowie czuli się współodpowiedzialnymi kreatorami naszej szkolnej społeczności, dlatego z założenia zostawiamy także przestrzeń, którą będą mogli współtworzyć i o niej decydować.

Przestrzeń edukacyjna to nie tylko fizyczne struktury, narzędzia i wyposażenie, ale także otoczenie wirtualne, społeczno-kulturowe oraz przestrzeń zielona – dla nas stanowi to nierozerwalną całość. Budowanie partnerstw to tak naprawdę także poszerzanie naszej przestrzeni edukacyjnej.

szkoła książenice

Nasze METODY i edukacyjne inspiracje

STEAM to nowoczesne podejście do edukacji adekwatne do wyzwań XXI wieku. Edukacja w nurcie S T E A M integruje wiedzę z różnych dziedzin nauki. STEAMowy skrót oznacza: Science, czyli nauki przyrodnicze, Technology, czyli technologia, Engineering, czyli inżynieria, Arts, czyli sztuka i nauki humanistyczne oraz Mathematics, czyli matematyka. Realizowane projekty zakładają samodzielne lub zespołowe poszukiwanie przez uczniów konkretnych informacji w wybranym obszarze z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy oraz poszukiwanie praktycznych sposobów zastosowania wiedzy pozyskanej na drodze badań i eksperymentu. Uczestnik sam szuka odpowiedzi na pytania i tworzy narzędzia potrzebne do ich uzyskania. S T E A M stawia na maksimum kreatywności, aktywności i samodzielnego lub zespołowego działania, sprowadzając rolę nauczyciela do roli przewodnika edukacyjnego, którego zadaniem jest obserwacja i wspieranie działań uczniów w dochodzeniu do wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności, a nie prezentacja wiedzy. Tak realizowana edukacja jest odpowiedzią na neurobiologiczne uwarunkowania procesu edukacyjnego młodego człowieka i staje się skuteczną drogą do rozwijania kompetencji przyszłości: krytycznego i projektowego myślenia, dociekania i analizowania, a także współpracy i kreatywności.
Tutoring to metoda opierająca się na indywidualnej relacji między nauczycielem a uczniem. Tutor wspiera ucznia w procesie jego wszechstronnego rozwoju – naukowego, osobistego i społecznego. Tutor pomaga w kształtowaniu samodzielności i własnej drogi, dokonywaniu wyborów, mierzeniu się z wyzwaniami. Relacja między tutorem a jego podopiecznym zbudowana jest na zaufaniu i wzajemnym szacunku.
Interdyscyplinarne podejście do nauki pozwala łączyć wątki różnych dziedzin nauki i doświadczenia. Na to samo zagadnienie spojrzeć z kilku perspektyw i osadzić je w kontekście – naukowym, społecznym, kulturowym. Dzięki temu edukacja przestaje być mechanicznym zapamiętywaniem informacji, a staje się drogą do zrozumienia świata i procesów w nim zachodzących.
Myślenie projektowe (design thinking) to metoda twórczego rozwiązywania problemów łącząca wiedzę z praktyką i pragmatyką. Uczy praktycznego analizowania problemów i potrzeb, pracy zespołowej, poszukiwania nieszablonowych rozwiązań adekwatnych do potrzeb i rzeczywistości, kładzie nacisk na doświadczenie i sprawdzanie rozwiązań w praktyce, stawiając w centralnym miejscu potrzeby odbiorców.
Myślenie krytyczne to jedna z najważniejszych umiejętności XXI wieku, a rozwój tej umiejętności jest kluczowym elementem przygotowującym dziecko do dorosłego życia. W myśleniu krytycznym zawiera się umiejętność analizowania i oceniania informacji, przewidywania konsekwencji, oddzielania faktów od opinii i fake newsów, rozpoznawanie emocji własnych oraz innych osób, kwestionowanie oczywistości i twórcze poszukiwanie rozwiązań problemów.
W XXI wieku większość projektów, odkryć i osiągnięć to efekt pracy zespołowej, a indywidualne szczęście człowieka w dużej mierze zależy od jakości jego relacji z innymi i jego funkcjonowania w grupie społecznej. Kształtowanie kompetencji społecznych – takich jak umiejętność współpracy, świadomość własnych zasobów i umiejętność korzystania z nich, komunikacja, empatia, umiejętność budowania relacji, radzenie sobie z konfliktami i wiele innych – jest w edukacji równie ważne niż rozwijanie wiedzy.
Scrum pochodzi ze środowiska firm IT, w których metoda ta została wprowadzona, by zespoły projektowe lepiej i efektywniej funkcjonowały, ale też, by ludziom zaangażowanym w projekty pracowało się lepiej, by pracując mogli się rozwijać i dostosowywać metody pracy do możliwości, potrzeb i zasobów. Do edukacji wprowadził ją holenderski nauczyciel-pasjonat chemii i fizyki w Ashram College Willy Wijnands. EduScrum uczy jak wyznaczać cele i jak je osiągać. W tej metodzie uczniowie przy wsparciu nauczyciela wybierają metody, które najlepiej i najefektywniej prowadzą ich do osiągnięcia celów edukacyjnych. W trakcie procesu weryfikują je i modyfikują, jeśli jest taka potrzeba, szukają nowych, jeśli poprzednie nie przyniosły spodziewanego efektu. Uczą się, że do wyznaczonego celu może prowadzić wiele dróg i poznają metody wyboru najlepszej z nich – najlepszej dla konkretnego zespołu i najlepszej w danej chwili.
Znajomość różnych języków otwiera szerokie możliwości – edukacyjne, życiowe, zawodowe. Języki dają dostęp do informacji i wiedzy. Uczymy języków obcych również po to, by wzmacniać samodzielność i niezależność. I wreszcie języki budują relacje.
Neurodydaktyka wykorzystuje wiedzę o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu dla optymalnego i przyjaznego procesu nauczania i uczenia się, przekładając to na codzienną edukacyjną praktykę. Głowa ucznia to nie wiadro, do którego można wlać dowolną ilość wiedzy w dowolnym momencie. Procesy zapamiętywania i uczenia się mają swoją charakterystykę. Neurodydaktyka pozwala ją zrozumieć i pracować z uczniami tak, by ich mózgi chciały się uczyć. Neurodydaktyka uświadamia nam, że edukacja nie polega na nauczaniu, lecz na uczeniu się.
Outdoor Learning czyli edukacja w terenie pozwala na poznawanie świata i zdobywanie wiedzy poza szkolną klasą. Doświadczanie, obserwowanie, wędrówki i ekspedycje badawcze oraz ruch i aktywność na świeżym powietrzu. W ten sposób nie tylko poszerzamy wiedzę i umiejętności, ale także rozwijamy kompetencje społeczne, budujemy relacje ze środowiskiem i naszą za nie odpowiedzialność.
Myślenie wizualne to myślenie obrazami i wykorzystywanie go do nauki, rozumienia i zapamiętywania. Graficzne przedstawienia, wykorzystanie rysunków i kolorów podczas nauki, umiejętność robienia notatek – mogą być bardzo pomocne w edukacji, angażując do nauki różne zmysły i sprawiając, że nauka staje się aktywnym procesem, a nie bierną konsumpcją informacji.
Peer learning to prosty i odkrywczy sposób na edukację. Uczniowie uczą się wspólnie, pomagając sobie wzajemnie w zrozumieniu poznawanych zagadnień, wypracowując rozwiązania w grupie, współpracując ze sobą. Stają się równocześnie uczniami i nauczycielami dla siebie nawzajem, co przynosi niezwykłe efekty zarówno w zdobywaniu wiedzy, jak i w kształtowaniu kompetencji społecznych, umiejętności współpracy, empatii i krytycznego myślenia.
Jednym z ważnych twierdzeń neurodydaktyki jest to, że uczniowie (ich mózgi) uczą się efektywniej od ludzi, których lubią. Dobre relacje są fundamentem efektywnej edukacji, a w procesie zapamiętywania i utrwalania informacji i kształtowania umiejętności ogromną rolę odgrywają towarzyszące temu procesowi emocje. Emocje pozytywne wspierają pamięć i ułatwiają koncentrację, negatywne blokują dostęp do zasobów pamięci. Jeśli dzieci mają w pełni rozwinąć swój potencjał, dobre relacje w szkole są po prostu niezbędne.

Zapisz się na MOSTowy newsletter !